O korupci v České republice - budete hlasovat ve volbách tak, aby se to změnilo?

23. 9. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 18 minut
Jak se ČEZ zbavuje nepohodlných

Na základě osobních výpadů pana Marka Beneše v diskusi pod mými články v Britských listech jsem se nakonec rozhodl veřejnost seznámit se svými kauzami, protože si myslím, že možná podobným způsobem byly zlikvidovány desítky prosperujících českých elektrotechnických firem.

Od roku 1990 samostatně podnikám v elektrotechnice v ČR. Za prvních deset let jsem pochopil, že tržní prostředí v ČR je a bude trvale pokřiveno do té míry, že se buď tomuto systému podvolím a budu odvádět do smrti desátek, nebo si najdu něco v zahraničí a odstěhuji se. Zvolil jsem tu druhou alternativu.

V roce 2001 jsem se odstěhoval s celou rodinou do Irska. Začátek nebyl jednoduchý. Jazyková bariéra, velmi odlišný způsob života. Děti se musely naučit cizí jazyk atd. Nicméně s postupem let jsme vše překonali a žijeme zde spokojeně dosud. Udělal jsem více než 500 projektů v cca 15 zemích a odborně jsem vyrostl do výše, kterou bych v ČR asi nikdy nedosáhl.

Po osmi letech života v zahraničí jsem chtěl (nevím proč) nabyté zkušenosti uplatnit ve své rodné zemi. Zeživil jsem své s.r.o., založené v roce 1992, a začal jsem projektovat v energetice. První projekt, rekonstrukce vedení vvn 110 kV, se povedl, byl velmi dobře hodnocen, tak jsem si nabral několik dalších, podobného rozsahu. Byly to zakázky okolo 5-6 mil Kč. Firma se úspěšně rozvíjela a dosáhla až 16 nezávislých pobočných závodů na celém území ČR. Dodali jsme celkem asi třicet projektů nn a vn a jeden vvn. Nicméně pořád jsem si jako plán B uchovával i svou projekční práci mimo území ČR.

V tom okamžiku jsme se stali zřejmě nepohodlnými konkurenci. Bylo mi nabídnuto odkoupení firmy holdingem EPH, které jsem však odmítl. Byl na nás uplatněn postup, který popsala ve svém článku Zuzana Kubátová zde.

Zanedlouho na to začaly problémy, které jsem nikdy před tím neměl. Najednou byly všechny mé projekty špatně, i když jsem je dělal stejně jako ten první. Projekty byly při tom již ve značném stadiu rozpracovanosti. Od jednoho jsem odstoupil a předal jsem ho ČEZu řádným protokolem. Dva byly od nás pod různými záminkami vylákány jeho subdodavatelem a skončily v ČEZu.

Dne 26.4.2011 jsem byl vyloučen vedoucím Odboru obnovy ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Purkarem, z databáze dodavatelů ČEZ z velmi pochybného technického důvodu, který mi nebyl nikdy prokázán. To se v podmínkách ČR rovnalo v podstatě fyzické likvidaci naší společnosti. Ihned jsem se odvolal. Snažil jsem se celou věc technicky vysvětlit sérií dopisů, jak přímo Ing. Purkarovi, tak jeho spolupracovníkům. Poslední odešel dne 5. prosince 2011. Počátkem ledna 2012 se Ing. Purkar oběsil. Já jsem se to dozvěděl až o hodně později na upozornění třetí osobou z tisku. My jsme byli jen malá rybka. On prý rozhodoval o miliardách v solárním byznysu.

V té věci musím ale uvést, že jsme v té době objevili velmi závažnou chybu ve vzorci kmenové normy ČSN EN 50341-1 pro výstavbu vedení vvn. V hlavním vzorci pro výpočet hodnoty uzemnění bylo v českém překladu uvedeno krát, zatímco jako v originálu bylo plus. Tato chyba byla v normě celých deset let. Nikdo na ni za těch deset let nepřišel. Po našem upozornění byla pak následně opravena.

Důsledkem té chyby je, že všechna vedení v České republice byla po dobu minimálně deseti let, spíše však až dosud, projektována s chybným nebo nedostatečným uzemněním, protože výpočet podle chybného vzorce dával asi 20-35x lepší výsledek, než byl skutečný. Znalec pak uvedl teoretický rozsah 4-42x a praktický 7-14x. Podle mne to je jedno, protože ta chyba je fatální.

Opravená norma je zde (byl již zrušena) a můj článek v BL o uzemnění bypassu u Břeclavi je zde.

Po té byla na mě a mou společnost uspořádána štvanice, která trvá v podstatě dodnes. Já jsem se nedal a deset let se soudím s ČEZem a s jeho dodavatelem v celkem sedmi soudních sporech. Vypracovali jsme čtyři rozsáhlé projekty zvn, na který pracovalo cca 35 lidí po dobu několika let. Všechny rozpracované projekty jsem různými způsoby předal a skončily v ČEZu. Do dnešního dne nám nebyla za tyto práce uhrazena ani koruna. Jeden projekt jsem musel prodat výrazně pod cenou, protže jsem neměl na DPH z faktur, které nikdy nebyl zaplaceny. Ty peníze jsem v podstatě odvedl státu jako DPH a následné penále. Ty peníze již propadly státu a nikdy je nedostanu zpět.

V tom hlavním sporu s ČEZ Distribucí soud více než deset let zkoumá, jestli opravdu umím projektovat. Já jsem byl při tom čtyřikrát řádně autorizován ve třech zemích a úspěšně jsem dokončil přes 500 projektů, většinou vvn a zvn, v cca 15 zemích. Doložil jsem soudům více než deset znaleckých posudků v můj prospěch.

První výrok soudu v tom hlavním sporu byl v náš prospěch, ČEZ se však odvolal. ČEZ se zmohl na jediný znalecký posudek, který vypracoval, dnes již zemřelý, Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Profesor Sokanský byl uznávaným odborníkem v oboru elektrické světlo. Vystudoval tento obor. Vypracoval sice stovky znaleckých posudků, mj. i v kauze Kramný, ale projektům vedení vvn a zvn se nevěnoval vůbec nebo jen velmi okrajově.

Přizval si tedy ke zpracování svého znaleckého posudku celkem osm konzultantů, z nichž jen dva uvedl. Všechno to byli dodavatelé ČEZ, tedy naši přímí obchodní konkurenti. Profesor Sokanský pracoval na VŠB Ostrava, která je také přímým dodavatelem ČEZ a v jejíž správní radě dodnes sedí šéf ČEZu Daniel Beneš. V žádném případě to tedy není nepodjatý posudek. Stěžoval jsem si na to opakovaně, a to až ministryni spravedlnosti, s nulovým výsledkem. Přes to všechno soud posudek přijal a pracuje s ním dál proti nám.

Po deseti letech sporů soud zadal revizní posudek. Všechny vysoké školy v ČR se odmítly k tomu vyjádřit, protože pracují pro ČEZ, a jsou tedy podjaté. Nakonec by posudek zadán Polici ČR, Kriminalistickému ústavu Praha. Měl jsem z toho tak trochu pocit, že mám být kriminalizován, ještě než soudní znalec začne pracovat.
Nakonec jsem však zjistil, že kriminalisté jsou zvyklí pracovat s fakty a dodali soudu znalecký posudek, ve kterém se mj. uvádí, že mnou navrženou metodu uzemnění vedení: lze pro její přednosti jednoznačně podpořit. Co se týče chyby ve vzorci v ČSN EN 50341-1, tak znalec souhlasí, že je to chyba fatální. Celkový závěr posudku pak zní, že jsem z pohledu elektrotechniky neoprokázal, že mnou navržená metoda musí být použita u všech 113 stožárů, nýbrž jen u 103 (91%). U zbylých deseti stožárů však nemá znalec oprávnění k posouzení, zdali mnou navržená metoda nemusí být použita z důvodu statického založení stožáru, což jsem soudu opakovaně jinými posudky dokázal, že musí.

Musím zde znovu uvést, že za celkovou koncepci vedení zvn a jeho uzemnění ručím jako generální projektant celým svý majetkem do konce života a musím se tedy vždy přiklonit na stranu bezpečnou. Konečné rozhodnutí v té věci leží jen na mě. Státem řízené firmě se nepodařilo ani za deset let soudů dokázat, že jsem se v tomto mém rozhodnutí zmýlil. Proto se rozhodla, z pozice jejího dominatní monopolního postavení na trhu ČR, mě a naši společnost zlikvidovat. Já jsem na to reagoval tak, že jsem na ni v zákonem stanovené lhůtě podal žalobu o náhradu celkové škody, které naší společnosti způsobila nekalou soutěží, kdy proti naší společnosti jednala ve skupině se svými dodavateli a našimi obchodními konkurenty.

Ve všech těchto sporech jsem byl zastupován celkem třemi advokátním kancelářemi. Po určité době jsem však vždy zjistil, že zejména koncipienti té advokátní kanceláře nebo i advokáti samotní se začali najednou nějak podivně chovat a vynášeli výroky, které nebyly jednoznačně v náš prospěch, spíše naopak. Po té jsem byl vždy nucen změnit zastoupení.

U poslední advokátní kanceláře jsem se pak dožil šoku, jako nikdy před tím. Jména nejsou podstatná, tak je nebudu uvádět, ale uvedu podstatu věci. Můj advokát mě nejen přímo zastupoval ve čtyřech z těch sedmi sporů, ale byl zároveň prokuristou té advokátní kanceláře, takže věděl detaily i těch zbývajících třech sporů. Navíc znal  choulostivé detaily, např. jak jim platíme, kolik ještě zbývá doplatit, kolik jsme měsíčně schopni zaplatit, jak na tom finačně právě jsme atd. atd. Domlouval jsem se se svým advokátem i na příštím postupu ve všech těchto sporech. On byl v těch věcech mým důvěrníkem.

Cituji z e-mailu mého advokáta ze dne 17.3.2021:

Dobrý den, pane Maděro, včera jsem Vás telefonicky informoval o tom, že na konci měsíce si budu pozastavovat výkon advokacie, protože od dubna budu nastupovat do společnosti ČEZ a.s. Budu nově pracovat jako firemní právník a to v oblasti trhu s energiemi a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Můj advokát tedy nastoupil během čtyř živých soudních sporů, ve kterých mě zastupoval, do pracovního pomětu jako podnikový právník k protistraně, respektive k jejímu státem ovládanému zákazníkovi. Při tom všem měl k dispozici i citlivé právní a jiné detaily ze tří našich dalších soudních sporů.

Dne 14.5.2021 jsem podal na advokáta stížnost na Advokátní komoru ČR pro hrubé porušení Etického kodexu AK ČR. Dodnes (více jak 4 měsíce) jsem nedostal na tuto mou stížnost odpověď. Oznámil jsem to všem soudům, začal jsem se zastupovat ve sporech sám, protože minimálně do obdržení odpovědi od AK si nemohu nového pávního zástupce ani sjednat. Protistrany toho samozřejmě ihned zneužily. Na jednání v jednom ze sporů dne 7.9. mi právní zástupce protistrany předal jeho vyjádření až na jednání samotném. Požádal jsem soud o odročení, abych se mohl s vyjádřením protistrany seznámit a zformulovat naši reakci. To paní předsedkyně zamítla a požadovala na mně, abych se k tomuto dokumentu vyjádřil ihned. To jsem tedy na místě učinil.

Chtěl jsem se obrátit na veřejnost a minimálně jí dokázat, že nejsem asi zase tak špatný projektant, když dokáži najít minimálně tři rozsáhlá pochybení a upozornit na ně veřejnost. Do dnešního dne jsem na mé podněty nedostal odpovědi, respektive nějakou velmi vyhýbavou, která věc neřeší.

Začal jsem tedy psát do Britských listů, kterým musím poděkovat za možnost něco svobodně říci veřejnosti. Ostatní periodika jsou v rukou oligarchů a speciálně na věci týkající se ČEZu, ČEPSu apod. nezveřejní kromě veřejných pochal a chvalozpěvů téměř nic. Energetika jako by neexistovala.

Byl jsem velmi překvapen, že pod mými články v Britských listech se v diskusi objevilo třeba tohle:

Marek Benes 10. srp. 05:56

Nemám nic proti tomu, že si tu Britské listy staly hlásnou troubou pana Maděry a   špiníte tady mého bratra. To je v pohodě. Jsme na to zvyklí, nic zlého a trestného nikdo z nás neudělal a závist je normální věc. Takže pište dále klidně.

Zaráží mne jediná věc: Já si pana Maděru vygooglil, a zjistil jsem, že to je zhrzený bývalý subdodavatel ČEZu, který kdysi něco dodával, pak jim tam vznikl spor, který on barvitě interpretuje ve svojí verzi a pak došlo k soudním sporům mezí jeho firmou a ČEZ. Myslím, že až sedm soudních sporů. Nevím o tom nic, protože do toho nevidím a není to moje starost, ale pročetl jsem si na webu  povídání pana Maděry, jak trpěl, co vše mu udělali a jak ho zničili, jeho odborníka. Prostě on je podle sebe mučerník, nespravedlivě trpící.

Takže minimálně jde o zhrzeného muže, který má na firmu, co ho údajně poškodila, pifku, přičemž já nejsem schopen posoudit zda opravněně nebo ne, protože příkladů firem, jež přestali být dodavateli ČEZ jsou desítky. A nadšený z toho by nebyl nikdo.

Maděrovy listy, jak jsem předpokládal. 

Tak Maděrovy listy jedou na plné obrátky. Pan Maděra se definitivně zmocnil tohoto webu a jeho vedení. Asi je už i šéfredaktor. A tak jeho osobní džihád a osobní msta a utkvělé představy obsadily tento krásný web.

Každý má ústavní právo svobody projevu a to nemůže být omezováno nikým a ničím, zejména ne pak bratrem šéfa státem dominantně vlastněné rozvodné společnosti. Placený top manažer státem ovládané firmy, pupeční šňůrou svázané se státním rozpočtem, samozřejmě podléhá kontrole veřejnosti. Je na tomto manažerovi, aby on komunikoval s médii a vyjadřoval se k případným podnětům veřejnosti. Rozhodně není možné, aby jeho bratr sděloval veřejnosti soukromé informace o autorech článků v tisku, které velmi pravděpodbně získal od svého bratra. Není možné, aby je neustále napadal. O jaké osobní mstě to tady pan bratr mluví? O jakém džihádu? Že jsem se nenechal okrást jako stovky jiných a dovolil jsem si požádat o zaplacení práce mé a celého mého kolektivu za několik let?

Že jsem opravil fatální chybu ve vzorci pro uzemnění všech vedení v ČR, za bezpečnost jejich převážné části zodpovídáte Vy, pane Danieli Beneši? Už jste pane Beneši všechna ta vedení prověřil, že jsou opravdu bezpečná? Nebo ona jsou stále nebezpečná? Vy také používáte by-passy bez zemních lan umístěné na pískovém podloží? Vy už jste zveřejnil informaci o budoucím rozvoji distribuční sítě na pět let dopředu s uvedením zkratových proudů ve všech uzlech sítě, jak Vám to ukládá Energetický zákon? Vámi řízená společnost nezaměstnala právníka protistrany, se kterou vedete minimálně čtyři soudní spory a Vaši dodavatelé další tři? Vedoucí Vašeho právního odboru, která přímo podléhá Vám, se v tom osobně neagažovala? Nemá toto jednání tak náhodou rysy zneužití dominatního postavení monopolního operátora na trhu elektrické energie a plynu vůči jinému účastníku trhu? To vše je podkladem proto, abych byl opakovaně osočován Vaším bratrem v diskusích na internetovém deníku Britské listy?

Na základě výše uvedeného Vás, pane Danieli Beneši, musím veřejně vyzvat k Vaší okamžité rezignaci ze všech Vámi státem placených funkcí.

Čtenáře Britských listů bych pak chtěl požádat o následující. Dnes se nabízí situace, kdy se dá moc tohoto kolosu, který udělal z naší země ČEZko (pejorativní název ruské kolonie) omezit. Ten kolos se musí vrátit do pozice, do které patří – do pozice operátora distribuční sítě elektřiny. Nic víc, nic míň. Běžte prosím k volbám a volte přednostně nové tváře a hlavně nové strany. Ty staré tváře a staré strany dovolily vybudovat a udržovat ČEZko takové, jaké je a rádi se podílejí na jeho prebendách. Ty staré strany by měly dostat šanci, aby se nejprve zbavily těch starých tváří a pak pozitivní prací v opozici opět přesvědčily voliče, že se mohou znovu podílet na příští vládě. Ten jimi vybudovaný systém potřebuje radikální změnu. Radikální změnu mohou prosadit pouze nové tváře, nové strany a nové subjekty. Dejme jim šanci, ať předvedou, co umí.

Dejme šanci třeba i policistovi, kterého vyhnali od jeho práce. Nedělal ji špatně a proto byl vyhozen na dlažbu mocnými a jeho útvar, který pracně vybudoval, byl rozehnán a zrušen. Proč asi? Díval se mocným moc do karet a hájil pořádek a spravedlnost. Jestli něco potřebujeme, tak my právě potřebujeme obnovit řád, pořádek a spravedlnost a on by tomu podle všeho mohl rychle a výrazně pomoci.

Nechci za nikoho orodovat, já jsem inženýr a dělám si svou technickou práci. Problém je v tom, že v Čechách si ji po dlouhou dobu dělat nemohu a rád bych to změnil. Zároveň tak trochu mluvím za ty desítky elektrotechnických firem, co se znelíbily a byly pravděpodobně  semlety ČEZkem podobně jako my.

1
Vytisknout
8515

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021