Tisková zpráva:

Kácení stromů? Však vám do toho nic není, vzkazuje Ministerstvo pro místní rozvoj

22. 9. 2021

čas čtení 3 minuty
V České republice se na ochraně přírody podílejí  občané prostřednictvím svých spolků. Na tom by nemělo být nic překvapivého. Umožňuje to přeci zákon o ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, se mohou přihlásit jako účastník řízení a dohlížet na celý jeho průběh. Jak je to ale u správních řízení, která vede stavební úřad? Týkají se často stavebních záměrů, u kterých má dojít ke kácení stromů. Jde také o řízení podle zákona o ochraně přírody krajiny za účasti spolků? To se ví, že rozhodně ANO!

Kámen úrazu ovšem spočívá ve zcela rozdílném přístupu Ministerstva  životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zatímco orgán ochrany přírody účast spolků v řízeních uznává (1), nová metodika pro stavební úřady nikoliv (2). Jinými slovy, jeden říká “ano” a druhý “ne”. 

Lze však dodat, že Ministerstvo životního prostředí svou pozici jako hlavní instituce ochrany životního prostředí jednoznačně neustálo. S Arnikou jsme proto ministra životního prostředí Richarda Brabce vyzvali, aby přijal opatření, která vnesou pořádek do tak nepřehledného stavu.

Co chceme? Stačilo by, aby ministerstva vykonávala svou práci systematicky a mezi sebou otevřeně komunikovala. 

Zdá se nám totiž, že v posledních letech vedení MŽP uplatňuje vůči spolkům zábavnou strategii  „chléb a hry“. Buduje si skvělé PR  propagací jinak jistě záslužné iniciativy Sázíme budoucnost a podporuje spolky, aby sázely stromy a zapomnělo na §70, který jim má umožňovat účastnit se správy věcí veřejných.

___________________________________________________________________________________

(1) Věstník MŽP 4/2021, Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, článek  8.10 konstatující, že “Pokud jsou splněny podmínky podle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, je spolek účastníkem správního řízení vedeného stavebním úřadem.“

(2) Metodická pomůcka  Ministerstva pro místní rozvoj z 9. září 2021 (Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v řízeních vedených stavebním úřadem podle stavebního zákona na základě závazných stanovisek orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 6 a § 56 odst. 6. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních): „S ohledem na platnou právní úpravu a nedávný nález Ústavního soudu je nutné konstatovat, že spolky nemohou být účastníky řízení vedených podle stavebního zákona na základě § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.“

0
Vytisknout
3696

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021