Evropská komise zahajuje řízení proti společnosti TikTok

23. 4. 2024

čas čtení 9 minut
Evropská komise zahajuje řízení proti společnosti TikTok podle aktu o digitálních službách ohledně zahájení provozu společnosti TikTok Lite ve Francii a Španělsku a oznamuje svůj záměr pozastavit program odměn v EU

Komise v pondělí  zahájila druhé formální řízení proti společnosti TikTok podle aktu o digitálních službách. Účelem je posoudit, zda společnost mohla při spuštění společnosti TikTok Lite ve Francii a Španělsku porušovat nařízení o digitálních službách. Podle aktu o digitálních službách jsou určené velmi velké online platformy povinny předložit zprávu o posouzení rizik, včetně opatření ke zmírnění případných systémových rizik, před spuštěním jakýchkoli nových funkcí, které budou mít pravděpodobně kritický dopad na jejich systémová rizika.

 
Komise je znepokojena tím, že „program úkolů a odměn“ TikTok Lite, který uživatelům umožňuje získat body při provádění určitých „úkolů“ na TikToku, jako je sledování videí, likeování materiálu, sledování tvůrců, pozvání přátel, aby se připojili k síti TikTok atd., byl zahájen bez předchozího pečlivého posouzení rizik, která s sebou nese, zejména rizik souvisejících s návykovým účinkem platforem, a aniž by byla přijata účinná opatření ke zmírnění rizik. To je obzvláště znepokojivé u dětí vzhledem k podezření, že na TikTok chybí účinné mechanismy ověřování věku. Nedostatek účinných mechanismů ověřování věku a podezření na návykovost platforem jsou již vyšetřovány v prvním formálním řízení proti společnosti TikTok.

Toto šetření se proto zaměří na tyto oblasti:

    Společnost TikTok splní povinnost aktu o digitálních službách vypracovat a předložit zprávu o posouzení rizik před zavedením funkcí, v tomto případě programu „Task and Reward Lite“, které budou mít pravděpodobně kritický dopad na systémová rizika. Zejména negativní dopady na duševní zdraví, včetně duševního zdraví nezletilých osob, zejména v důsledku nového prvku stimulujícího návykové chování.
     TikTok přijme opatření ke zmírnění těchto rizik.

Pokud by se tato pochybení prokázala, představovala by porušení článků 34 a 35 aktu o digitálních službách. Komise nyní přednostně provede hloubkové šetření. Zahájení formálního řízení nepředjímá jeho výsledek.

Kromě toho Komise rovněž zaslala společnosti TikTok formální žádost o informace na základě rozhodnutí Komise, v níž společnost vyzvala, aby na svou žádost o informace ze dne 17. dubna 2024 odpověděla. Komise zejména požádala společnost TikTok, aby do 18. dubna předložila zprávu o posouzení rizik pro společnost TikTok Lite, jakož i informace o opatřeních, která platforma zavedla ke zmírnění potenciálních systémových rizik těchto nových funkcí. Společnost TikTok takový dokument ve stanovené lhůtě neposkytla.

Společnost TikTok musí Komisi předložit zprávu o posouzení rizik do 23. dubna a do 3. května poskytnout další požadované informace.

V případě, že společnost TikTok neodpoví na žádost Komise o informace ve stanovených lhůtách, může Komise uložit pokuty až do výše 1 % celkového ročního příjmu poskytovatele nebo celosvětového obratu a penále až do výše 5 % průměrného denního příjmu poskytovatele nebo celosvětového ročního obratu.

Vzhledem k tomu, že společnost TikTok nebyla schopna předložit posouzení rizik, které mělo být provedeno před zahájením provozu společnosti TikTok Lite, má Komise podezření na zjevné porušení aktu o digitálních službách a domnívá se, že existuje riziko vážné újmy na duševním zdraví uživatelů. Komise proto společnosti TikTok rovněž sdělila svůj záměr uložit předběžná opatření spočívající v pozastavení programu odměn TikTok Lite v EU do doby, než bude posouzena jeho bezpečnost. Mohla by být obnovena, bude-li to nezbytné a přiměřené. Před formálním přijetím pozastavení byla společnost TikTok poskytnuta do 24. dubna, aby ve své obhajobě předložila argumenty, které Komise pečlivě posoudí.
Další kroky

Zahájení formálního řízení zmocňuje Komisi k přijetí dalších donucovacích opatření, jako jsou předběžná opatření a rozhodnutí o nesplnění povinnosti. Komise je rovněž zmocněna přijmout jakýkoli závazek společnosti TikTok k nápravě záležitostí, které jsou předmětem řízení.

Zahájení formálního řízení zbavuje koordinátory digitálních služeb nebo jakýkoli jiný příslušný orgán členských států EU jejich pravomocí dohlížet na akt o digitálních službách a vymáhat jej ve vztahu k domnělému protiprávnímu jednání.
Pozadí

Dne 25. dubna 2023 určila Komise společnost TikTok jako velmi velkou online platformu podle aktu o digitálních službách na základě uživatelské základny společnosti TikTok, která dosahuje prahové hodnoty 45 milionů průměrných aktivních uživatelů v EU. Od konce srpna 2023 se na společnost TikTok vztahují povinnosti podle aktu o digitálních službách.

TikTok Lite je nová aplikace s funkcí zaměřenou na uživatele ve věku od 18 let označované jako „Program práce a odměny“, která uživatelům umožňuje získat body při provádění určitých „úkoly“ na TikToku, jako jsou sledování videí, likvidování obsahu, sledování tvůrců, pozvání přátel, aby se připojili k TikToku atd. Tyto body lze vyměnit za odměnu, jako jsou poukazy Amazon, dárkové karty prostřednictvím měny PayPal nebo TikTok, které lze utratit na sklápěcí tvůrce. Společnost TikTok Lite byla spuštěna ve Francii a Španělsku v posledním měsíci.

Podle aktu o digitálních službách jsou určené velmi velké online platformy povinny předložit zprávu o posouzení rizik, včetně opatření ke zmírnění případných systémových rizik, před spuštěním jakýchkoli nových funkcí, které budou mít pravděpodobně kritický dopad na jejich systémová rizika.

V únoru 2024 zahájila Komise první formální řízení proti společnosti TikTok s cílem posoudit, zda společnost TikTok mohla porušovat akt o digitálních službách v oblastech souvisejících s ochranou nezletilých osob, transparentností reklamy, přístupem výzkumných pracovníků k údajům, jakož i řízením rizik návykového designu a škodlivého obsahu. Šetření stále pokračuje.

Podle aktu o digitálních službách jsou v současné době zahájena další dvě formální řízení: jeden proti X a jeden proti AliExpressu.

Od 17. února se akt o digitálních službách vztahuje na všechny internetové zprostředkovatele v EU.
Pro více informací

Znění aktu o digitálních službách v Úředním věstníku EU

Velmi velké online platformy a vyhledávače podle aktu o digitálních službách

Obecný vstup aktu o digitálních službách v platnost

Donucovací rámec podle nařízení o digitálních službách

Akt o digitálních službách – Otázky a odpovědi
Citace

    Komise je znepokojena tím, že společnost TikTok nepředložila posouzení rizik nové sítě TikTok Lite, zejména pokud jde o „výnosový program“, v jehož rámci mohou uživatelé například získat body za klikující obsah nebo zvát přátele na TikTok. Podle aktu o digitálních službách mají online platformy odpovědnost za posouzení a řešení veškerých potenciálních rizik, jimž mohou jejich uživatelé čelit. Komise proto zahájila řízení o dodržování předpisů, v němž společnost TikTok naléhavě vyzývá, aby předložila posouzení a poskytla více informací o tom, jak chrání své uživatele před potenciálními riziky na své platformě.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

    Nekonečné toky krátkých a rychlých videonahrávek by mohly být vnímány jako zábavné, ale vystavují naše děti riziku závislosti, úzkosti, deprese, poruch příjmu potravy, nízké pozornosti... Vzhledem k tomu, že náš první případ nedodržování aktu o digitálních službách proti společnosti TikTok stále probíhá, společnost TikTok Lite spustila společnost TikTok Lite, která finančně odměňuje dodatečný čas obrazovky. Máme podezření, že přípravek TikTok „Lite“ by mohl být stejně toxický a návykový jako cigarety „lehké“. Pokud společnost TikTok neposkytne přesvědčivé důkazy o své bezpečnosti, což dosud neučinila, jsme připraveni zahájit předběžná opatření v rámci aktu o digitálních službách, včetně pozastavení funkce TikTok Lite, o níž máme podezření, že by mohla způsobit závislost. Budeme vynaložit veškeré úsilí na ochranu našich dětí.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

0
Vytisknout
1815

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2024