Kanál Dunaj-Odra-Labe bude naprostá katastrofa

23. 11. 2020

čas čtení 4 minuty

Stanovisko Českého ramsarského výboru k zahájení přípravy výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe na Odře v úseku od Ostravy-Svinova po státní hranici

Vláda ČR usnesením ze dne 5. 10. 2020 uložila ministru dopravy zahájit přípravu výstavby plavebního kanálu na Odře v úseku Ostrava-Svinov – Koźle v Polsku. Český Ramsarský výbor, jako poradní orgán MŽP ve věci ochrany mokřadů podle Úmluvy o mokřadech, tzv. Ramsarské úmluvy, zásadně nesouhlasí s tímto usnesením z níže uvedených důvodů:

1. Záměr splavnění řeky Odry od Ostravy po stání hranici ve všech možných variantách považuje ČRV za škodlivý životnímu prostředí a ve svém důsledku odporující cílům stanoveným v Ramsarské úmluvě.

 

2. Záměr přímo ohrožuje předměty ochrany Evropsky významné lokality a zároveň zvláště chráněného území Přírodní památka Hraniční meandry Odry a předměty ochrany Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

3. Na základě veřejného slyšení v Senátu je ČRV přesvědčen, že vláda jednala na základě neúplných a částečně zmanipulovaných údajů o ekonomické a ekologické výhodnosti projektu.

RNDr. Mojmír Vlašín
předseda Českého ramsarského výboru

V Brně 16. 11. 2020


Kontakty:

předseda ČRV:
RNDr. Mojmír Vlašín
 

tajemnice ČRV:
Mgr. Libuše Vlasáková, ministerský rada
 

Vysvětlení:

ad 1) Varianty, které navrhují kanalizovat tok Odry pro parametry plavebního kanálu třídy Vb, zcela zničí tok řeky Odry. Varianty, které navrhují paralelní kanál, nejsou splavněním Odry, ale vytvořením zcela nového vodního díla, které ovšem bude mít výrazně negativní vliv na původní tok.

ad 2) Z hlediska vlivu na životní prostřední a na vodní režim údolí nivy Odry má uvažovaná stavba katastrofální následky na úroveň hladiny podzemních vod v nivě, danou soustavou zdrží s hladinou nad současným terénem, zejména v ostravské aglomeraci. Významně negativně ovlivní režim všech vodních toků v povodí, vypouštění čištěných komunálních odpadních vod i protipovodňovou ochranu. Zároveň dojde převedením řeky na systém zdrží s relativně stojatou vodou ke zvýšení výparu z hladiny a k nárůstu ztrát vody v tomto ekosystému. Ochrana mokřadních ekosystémů se v navrhovaném úseku záměru alternativně řeší zvláštním kanálem obcházejícím současné celky zvláště chráněných území. Avšak v soustavě nádrží se stojatou vodou, do kterých bude s vysokou pravděpodobností nutno vodu zpětně přečerpávat, se v krajině, která dlouhodobě trpí vysokým nadbytkem živin pocházejících z odpadních vod či hnojených polí, naplno projeví problémy, které známe z rybníků a údolních nádrží, tzn. eutrofie až hypertrofie spojená např. s kyslíkovými deficity, rozvojem sinic apod. Dlouhodobé změny vodního režimu tak povedou k ohrožení mokřadních ekosystémů, zejména v případě, že výstavba kanálu DOL bude v budoucnu pokračovat k Moravské bráně.

ad 3) Zatímco ekonomické vyhlídky návratnosti dopravní stavby tohoto typu a lokalizace jsou v horizontu příštích 30 let přinejmenším sporné, poškození životního prostředí, krajiny a vodního režimu je závažné. Toto vyplývá z projednání v Senátu (dostupné na https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/92199/77292). Opíráme se též o Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, zveřejněném dne 8. října 2020. Jedná se o záměr, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí (dostupné na http://www.cspe.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-akademickych-pracovist-k-zahajeni-pripravy-plavebniho-koridoru-duna).

-- 

0
Vytisknout
6092

Diskuse

Obsah vydání | 26. 11. 2020