Jarmila Procházková

Doc.MUDr. Jarmila P R O C H Á Z K O V Á, CSc.

Nar. 8.7.1957 v Praze

Vzdělání a akademické hodnosti:

Studium na lékařské fakultě, obor stomatologie 1976-1981

Kandidát lékařských věd od r. 1988

Atestace I.stupně ze stomatologie 1991

Atestace II.stupně ze stomatologie 1998

Docent 1.LF UK 2006

Dosavadní praxe a výzkumná činnost:

1981-1988 Interní aspirantura, Ústav experimentální mediciny ČSAV, Praha Kandidátská práce: Genetické aspekty kraniofaciální morfologie u izolovaného rozštěpu patra, obhájeno 1988

1988-1989 Odborný pracovník I.st. - Ústav experimentální mediciny

1989-1990 Vědecký pracovník, Ústav experimentální mediciny

1990- Samostatný výzkumný a vývojový pracovník, VÚS

2001- Vedoucí Oddělení klinické a experimentální stomatologie VÚS 1.LF UK a VFN

2002- Vysokoškolský učitel 1.LF UK

Hlavní řešitel následujících výzkumných projektů:

Genetické a imunologické faktory u pacientů s juvenilní parodontitidou. Grant MZd
ČR 1503-3, 1993-1995. Závěrečná zpráva hodnocena za "A"

Biologicky aktivní látky v dentálních materiálech a jejich nežádoucí účinky na lidský organismus. Grant Mzd ČR 3472-3, 1996-1998

Imunomodulační účinek bakteriálních proteinů u pacientů s onemocněním dutiny ústní. Grant MZd ČR 5015-3, 1998-2000. Závěrečná zpráva hodnocena za "A".

Přítomnost těžkých kovů v dentálních materiálech jako rizikový faktor při rozvoji autoimunitního onemocnění. Grant MZd ČR NK 6775-3, 2001-2003. Závěrečná zpráva hodnocena za "A".

Působení galvanismu v dutině ústní. Experimentální model a jeho využití v praxi.Studie in vitro a in vivo. Grant MZ ČR NK 7722-3,2003-2005. Závěrečná zpráva hodnocena za "A".

Intolerance kovů jako rizikový faktor v implantologii. Grant MZ ČR NR 8324-3, 2005-2007.

Publikační aktivita: 109 publikací, z toho 31 v zahraničí

Pedagogická činnost:

Pregraduální výuka studentů v předmětu Preventivní stomatologie Školitelka posluchačů doktorského studia v oboru preventivní medicíny na 1.lékařské fakultě

Školitelka pro diplomové práce studentů Přírodovědecké fakulty UK

Hlavním okruhem vědecké práce je zkoumání dědičného faktoru a jeho projevů z hlediska stomatologického (vrozené vady orofaciální oblasti, zubních tkání, juvenilní parodontitis, problematika biotolerance kovových dentálních materiálů) a imunologického se zaměřením na funkci imunokompetentních buněk. Jednalo se vždy o výzkum s praktickými výstupy pro prevenci a terapii dědičně podmíněných vad a onemocnění týkajících se dutiny ústní a orofaciální oblasti.V posledních 12 letech se navrhovatelka zaměřila na problematiku intolerance kovů a její dopad na lidský organismus, její diagnostické a terapeutické možnosti.
v

Publikační aktivita od roku 2004-původní články v odborných časopisech:Š. Podzimek, J. Procházková, J. Bártová, Z. Čábelková, J. Nerudová, V.D.M. Stejskal: Mercury Output After DMPS Treatment in Patients With Autoimmune Disorders: Dependence on the Immunological Reactivity and the Effect of Amalgam Replacement. Biomarkers and Environment 2004: Vol.5:No.5:6-7.

Procházková J., Kučerová H., Houšová D: Alergická onemocnění a dentální materiály. LKS Vol.14, No.1, 2004,13-15.

Procházková J., Šterzl I.,Kučerová H., Bártová J., Stejskal V.D.M.: The beneficial effect of amalgam replacement on health in patients with autoimmunity. Neuroendocrinology Lett,Vol.25,No.3, 2004,211-218. [IF-1,048]

Kalabisová A., Ložeková E., Procházková J., Krejsa O., Houšová D., Mrklas L.: Zkušenosti s přístrojem Team Up pro dentální analgesii. Dentální trh 2004:2:6-8.

Stepan Podzimek, Jarmila Prochazkova, Lenka Bultasova, Jirina Bartova, Zdena Ulcova-Gallova, Lubor Mrklas, Vera DM Stejskal: Sensitization to inorganic mercury could be a risk factor for infertility. Neuroendocrinology Letters 2005:26(4):277-282. [IF-1,048]

Jarmila Procházková, Štěpán Podzimek, Milan Tomka, Hana Kučerová, Martin Mihaljevič, Karel Hána, Martin Mikšovský, Ivan Šterzl, Jana Vinšová: Various metal alloys in the oral cavity as a cause of oral discomfort in sensitive patients. Neuroendocrinology Letters 2006 Dec:27 (Suppl.1):53-8. [IF-1,048]

Ivan Šterzl, Jarmila Procházková, Pavlína Hrdá, Petr Matucha, Jiřina Bártová, Věra Stejskalová: Removal of dental amalgam decreases anti-TPO and anti-Tgl autoantibodies in patients with autoimmune thyreoiditis. Neuroendocrinology Letters 2006 Dec:27 (Suppl.1):25-30. [IF-1,048]

Stepan Podzimek, J Procházková, Martin Miksovsky, Jirina Bartova, Karel Hana: Immunologic findings in saliva of patients with oral discomfort in relation to the presence of galvanic cell in the oral cavity. Neuroendocrinology Letters 2006 Dec:27 (Suppl.1):59. [IF-1,048]

Procházková J., Podzimek Š., Tomka M., Bártová J.: Léčba recidivujících aft odstraněním elektroaktivních amalgámových výplní z dutiny ústní. Česká stomatologie 2006:106(4):103-110.

Venclikova Z, Benada O, Bartova J, Joska L, Mrklas L, Prochazkova J, Stejskal VD, Podzimek S: In vivo effects of dental casting alloys. Neuroendocrinology Letters 2006 Dec:27 (Suppl.1):61-8. [IF-1,048]

Kapitoly v monografiích:Prochazkova J, Kucerova H, Mihaljevic M, Hana K, Tomka M, Miksovsky M: The influence of galvanic couples on the contents of metal particles in saliva. In: "DENTALA MATERIAL OCH OHÄLSA. DELL II". Hudecek R, Prochazkova J, Sandhaus S (eds.). Stiftelsen Metallbiologiskt Centrum, Uppsala 2006,389 -410

Tomka M, Prochazkova J, Hana K, Miksovsky M, Nemeth T: Galvanic phenomena in patiens with eliminated dental titanium implants. "MATERIALS FOR SCAFFOLDING OF BIOLOGICALLY ENGINEERED SYSTEMS: INTERFACES AND INTERACTIONS ON A NANOSCALE". Editors: A. Ravaglioli and A.Krajewski. Editions of ISTEC-CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, 2006, 74-79

Prochazkova J., Podzimek S.,Bartova J., Tomka M., Németh T. Lymphocyte activity stimulated by titanium, nickel and mercury in patients with eliminated dental titanium implants. "MATERIALS FOR SCAFFOLDING OF BIOLOGICALLY ENGINEERED SYSTEMS: INTERFACES AND INTERACTIONS ON A NANOSCALE". Editors: A. Ravaglioli and A.Krajewski. Editions of ISTEC-CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, 2006, 83-90.