Hartmut von Hentig

Autor je nositež ceny Eugena Kogona